ماهان شیخ

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری مالی- مدرس دوره های بورس و فرا بورس- مدرس دوره های مالی فارغ التحصیل از رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

پیش نمایش آموزش

بیوگرافی

سال تولد:

1361فارغ التحصیل از رشته مدیریت بورس از دانشگاه اصفهان


سوابق تدریس و آموزشی

دانشگاه پیام نور

موسسه عالی آموزش و پژوهش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
سوابق عملیاتی و مدیریتی

  • تجزیه سهام وشواهدی برعلیه آن
  • بررسی رابطه بتا و بازده و ثبات بتا در دوره های رونق و رکود در بورس تهران مجله مطالعات مالی انتشارات واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و انجمن علمی بازرگانی ایران
  • بررسی تاثیر سهام شناور آزاد بر شاخص های نقد شوندگی در بورس تهران مجله پزوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان
  • تالیف کتاب بودجه ریزی نوین در ایران


سوابق تحصیلی و دانشگاهی

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری مالی

کارشناسی ارشد اقتصاد

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت مالی